Domů

Stanovy

Hlava 1 - Všeobecná ustanovení

 1. Klub Terryho Pratchetta, z. s. (dále jen „Klub") je neziskový apolitický spolek založený dle zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Sídlem Klubu je Plzeňská 434/193, Praha 5-Košíře, 150 00.
 3. Klub působí na území České republiky.

Hlava 2 - Cíle Klubu

 1. Cíle Klubu jsou:
  1. zprostředkování kontaktu mezi fanoušky Terryho Pratchetta,
  2. sledování aktivit týkajících se světa Zeměplochy a Terryho Pratchetta,
  3. rozšiřování povědomí veřejnosti o Zeměploše a Terrym Pratchettovi.
 2. Klub realizuje své cíle zejména:
  1. propagační a popularizační činností,
  2. pořádáním kulturních akcí,
  3. provozem webových stránek Discworld.cz,
  4. informační činností a shromažďováním informací týkajících se činnosti Klubu, Zeměplochy a Terryho Pratchetta.
 3. Klub může k zabezpečení svých cílů vyvíjet také vedlejší činnosti, jimiž jsou:
  1. publikační a nakladatelská činnost,
  2. prodej propagačních předmětů.

Hlava 3 - Členství

 1. Členové Klubu se dělí na:
  1. členy registrované,
  2. členy řádné,
  3. členy čestné.
 2. Registrovaným členem Klubu se může stát kterákoliv fyzická nebo právnická osoba podporující cíle Klubu.
 3. Registraci lze provést prostřednictvím elektronické přihlášky na webových stránkách Klubu nebo papírové přihlášky předložené pověřenému zástupci Klubu. Zájemci o členství do 15 let věku musí předložit písemnou přihlášku se souhlasem zákonného zástupce. Zájemci o členství, kterým byla omezena svéprávnost1), musí předložit písemnou přihlášku se souhlasem opatrovníka
 4. Členství v Klubu vzniká po schválení registrace Klubovou radou. Na členství v Klubu není právní nárok.
 5. Řádným členem se může stát kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která:
  1. je registrovaným členem Klubu,
  2. má zájem aktivně se podílet na činnosti Klubu,
  3. zaplatila členský příspěvek.
 6. Členský příspěvek je možno uhradit osobně pověřenému členu Klubu nebo bezhotovostně na účet Klubu. Zaplacený příspěvek je nevratný. Ke vzniku řádného členství v období od 1. října do 31. prosince je dostačující uhrazení členského příspěvku na následující rok.
 7. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se výrazně zasloužila o realizaci cílů Klubu, vznik a rozvoj Zeměplochy a dalšího díla Terryho Pratchetta.
 8. Čestné členství uděluje Členská schůze na návrh Klubové rady.
 9. Seznam přezdívek členů je zveřejněn na webových stránkách Klubu. Ostatní údaje členů jsou považovány za osobní údaje2) a bude s nimi tak nakládáno. Osobní údaje mohou být zveřejňovány pouze se souhlasem člena.
 10. Členství v Klubu zaniká:
  1. okamžikem, kdy Klubová rada vezme na vědomí oznámení člena Klubu, v němž jasně a jednoznačně vyjádřil svoji vůli vystoupit z Klubu,
  2. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
  3. rozhodnutím Klubové rady dle hlavy 10,
  4. usnesením Členské schůze.
 11. Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě zaniká řádné členství v Klubu, registrované členství zůstává v platnosti. V konkrétních odůvodněných případech je možno rozhodnutím Klubové rady prodloužit trvání výhod řádného členství.

Hlava 4 - Práva a povinnosti členů

 1. Všichni členové mají právo:
  1. využívat informačního servisu Klubu,
  2. účastnit se akcí pořádaných Klubem,
  3. předkládat Klubové radě návrhy, podněty a připomínky týkající se vedení a činnosti Klubu,
  4. obracet se s podněty na Kontrolní komisi,
  5. podílet se na realizaci cílů Klubu.
 2. Řádní a čestní členové mají dále právo:
  1. účastnit se Členské schůze,
  2. využívat členských výhod poskytovaných Klubem.
 3. Členové, jejichž řádné členství vzniklo před více než jedním rokem (dále jen „členové s právem podílet se na vedení Klubu"), mají dále právo:
  1. hlasovat na Členské schůzi,
  2. volit členy orgánů Klubu,
  3. při splnění stanovených podmínek být voleni do orgánů Klubu.
 4. Všichni členové jsou povinni:
  1. řídit se Stanovami a vnitřními předpisy Klubu,
  2. řídit se rozhodnutími orgánů Klubu; pro čestné členy platí tato povinnost přiměřeně,
  3. bezodkladně informovat Klubovou radu o změnách skutečností uvedených v evidenci členů.
 5. Řádní členové jsou dále povinni hradit členský příspěvek nejpozději do 28. února daného roku.

Hlava 5 - Organizační struktura

 1. Orgány Klubu jsou:
  1. Členská schůze,
  2. Předseda,
  3. Klubová rada,
  4. Kontrolní komise.
 2. Funkční období Předsedy a Klubové rady trvá od jmenování Klubové rady dle hlavy 9 odstavce 8 do jmenování Klubové rady zvolené na druhé nejbližší výroční Členské schůzi. Funkční období Kontrolní komise trvá od jejich jejího zvolení do druhé nejbližší výroční Členské schůze. Funkční období Předsedy, členů Klubové rady a členů Kontrolní komise dále končí jejich rezignací, zánikem řádného členství nebo odvoláním.
 3. Statutárním zástupcem Klubu je Předseda. Jednat jménem Klubu může také Místopředseda. Tyto osoby mohou jménem Klubu jednat samostatně.
 4. Jednat jménem Klubu mohou dále osoby zmocněné Klubovou radou. Toto zmocnění musí být písemné a opatřené podpisy alespoň třech členů Rady, přičemž jeden z nich musí být Předseda nebo Místopředseda, a musí být účelově omezeno. Je-li to vhodné, může být omezeno také časově.

Hlava 6 - Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu.
 2. Členské schůze se účastní:
  1. řádní a čestní členové Klubu,
  2. hosté pozvaní Klubovou radou. Navrhnout hosta k pozvání může kterýkoli člen.
 3. Členská schůze je veřejná s výjimkou bodů, které svolavatel v pozvánce vyhlásí jako neveřejné. Rozhodnutí svolavatele u jednotlivých bodů může změnit Členská schůze usnesením při schvalování programu jednání.
 4. Členská schůze může být výroční nebo mimořádná.
 5. Výroční Členská schůze se svolává v prvním čtvrtletí každého kalendářního roku.
 6. Mimořádnou Členskou schůzi svolává Klubová rada:
  1. z vlastní iniciativy,
  2. na žádost Kontrolní komise,
  3. na základě písemné žádosti více než poloviny řádných členů Klubu,
  4. vyžadují-li svolání Členské schůze Stanovy.
 7. Klubová rada je povinna svolat Členskou schůzi dle odstavce 6 písm. b) až d) tak, aby se konala do 60 dnů od rozhodné události. Nemůže-li ji svolat nebo nesplní-li tuto lhůtu, svolá Členskou schůzi Kontrolní komise tak, aby se konala do 60 dnů od zjištění této skutečnosti. Nemůže-li ji Kontrolní komise svolat nebo nesplní-li tuto lhůtu, svolá Členskou schůzi řádný člen s nejnižším členským číslem tak, aby se konala do 60 dnů od zjištění této skutečnosti.
 8. O termínu, místě a programu jednání Členské schůze uvědomí svolavatel členy Klubu nejméně 30 dní před datem konání Členské schůze e-mailem a na webových stránkách Klubu. O případných návrzích změn stanov uvědomí svolavatel členy Klubu nejméně 30 dní před datem konání Členské schůze e-mailem.
 9. Pokud je to uvedeno v rozeslaném oznámení o svolání Členské schůze, může být Členská schůze svolána ve dvou termínech, řádném a náhradním, kde náhradní termín může být nejdříve 30 minut po termínu řádném.
 10. Členská schůze v řádném termínu je usnášeníschopná, pokud je při jejím zahájení přítomna nejméně polovina členů s právem podílet se na vedení Klubu, z nichž nejméně jeden je členem Klubové rady. V případě neexistence Klubové rady musí být přítomen svolavatel a nejméně polovina členů s právem podílet se na vedení Klubu.
 11. Při konání v náhradním termínu je Členská schůze usnášeníschopná, i když není splněna podmínka uvedená v předchozím odstavci. Při zahájení musí být přítomen nejméně jeden člen Klubové rady. V případě neexistence Klubové rady musí být přítomen svolavatel.
 12. Členská schůze v řádném termínu se řídí programem jednání, který na začátku schválila. Může jej však usnesením změnit. Návrh k projednání může přednést na Členské schůzi kterýkoliv člen Klubu, s právem podílet se na vedení Klubu.
 13. Členská schůze v náhradním termínu jedná výhradně o záležitostech uvedených na programu jednání v rozeslaném oznámení o jejím svolání, s výjimkou případů, kdy zařazení bodu programu vyžadují Stanovy.
 14. Do kompetencí Členské schůze náleží zejména:
  1. schválení Stanov a jejich změn,
  2. volba a odvolání Předsedy a Kontrolní komise,
  3. schválení Výroční zprávy Klubové rady a Výroční zprávy o hospodaření za uplynulý rok,
  4. schválení Výroční zprávy Kontrolní komise,
  5. schválení plánu činnosti a rozpočtu Klubu na následující rok,
  6. usnesení o rozpuštění Klubu.
 15. Schvalovat a měnit Stanovy smí Členská schůze jen tehdy, pokud takový bod byl uveden v programu na pozvánce na Členskou schůzi.
 16. Pro odvolání Předsedy nebo Kontrolní komise je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů s právem podílet se na vedení Klubu.
 17. V případě, že Členská schůze neschválí dokument dle odstavce 14 písm. c) nebo e), zařazuje se jako bezprostředně následující bod programu hlasování o odvolání Předsedy.
 18. V případě, že Členská schůze neschválí dokument dle odstavce 14 písm. d), zařazuje se jako bezprostředně následující bod programu hlasování o odvolání Kontrolní komise.
 19. Pokud v průběhu Členské schůze dojde k odvolání nebo k rezignaci Předsedy, je do programu zařazen bod o volbě tak, aby byl nový Předseda zvolen ještě na tomto zasedání Členské schůze.
 20. Pokud v průběhu Členské schůze dojde k odvolání Kontrolní komise nebo rezignaci některého jejího člena, je do programu zařazen bod o volbě tak, aby byla Kontrolní komise zvolena nebo doplněna ještě na tomto zasedání Členské schůze.
 21. Členská schůze rozhoduje veřejným hlasováním prostou většinou hlasů přítomných členů s právem podílet se na vedení Klub, není-li ve Stanovách uvedeno jinak. V konkrétním případě může rozhodnout o jiném způsobu hlasování.
 22. O průběhu Členské schůze se pořizuje zápis, který obsahuje:
  1. název a sídlo Klubu,
  2. místo a dobu konání Členské schůze,
  3. schválený program Členské schůze,
  4. popis projednání jednotlivých bodů programu,
  5. záznam o průběhu hlasování s uvedením počtu hlasů pro, proti a počtu členů, kteří se zdrželi hlasování,
  6. obsah protestu přítomného člena, pokud o to protestující požádá.
 23. Zápis podepisuje zapisovatel a nejméně jeden člen Klubové rady. Pokud je zapisovatel zároveň členem Klubové rady, je nutný podpis jiného člena Klubové rady. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložené na členské schůzi k projednání. Zápis spolu s pozvánkou musí být uložen v archivu Klubu po celou dobu jeho trvání.

Hlava 7 - Klubová rada

 1. Klubová rada je výkonný orgán Klubu. Reprezentuje Klubu navenek a ze své funkce je odpovědná Členské schůzi.
 2. Klubová rada má 3 až 7 členů. Tvoří ji Předseda, Místopředseda, Hospodář a další členové. Počet členů pro dané funkční období stanovuje Předseda po dohodě s Místopředsedou tak, aby počet členů Klubové rady byl lichý.
 3. Členové Klubové rady nemohou zastávat funkce v jiných orgánech Klubu. Funkci Předsedy nelze kombinovat s jinou funkcí v Klubové radě. Funkci Místopředsedy nelze kombinovat s funkcí Hospodáře.
 4. Předsedu volí a odvolává Členská schůze, ostatní členové Klubové rady jsou jmenováni a odvoláváni Předsedou.
 5. Zasedání Klubové rady jsou neveřejná a její rozhodnutí jsou schvalována ve veřejném hlasování prostou většinou hlasů. V konkrétních případech může Klubová rada přistoupit k jinému způsobu hlasování, o čemž rozhodne před zahájením jednání.
 6. Klubová rada může rozhodnout o přizvání hostů na svá zasedání.
 7. Rozhodnutí Klubové rady podepisují společně nejméně dva členové Klubové rady, z nichž alespoň jeden musí být Předseda, Místopředseda nebo Hospodář. Podpisy členů Klubové rady jsou při tom platné pouze s otiskem razítka Klubu.
 8. Právní úkony, z nichž pro Klub vyplývají závazky vůči třetím osobám, musí být učiněny pouze písemně.
 9. Hospodář může samostatně rozhodovat o finančních operacích Klubu do souhrnné výše 5000 Kč za měsíc. Finanční operace nad tuto částku musí schválit Klubová rada.
 10. Klubová rada rozhoduje o všech záležitostech Klubu, které nejsou v hlavě 6 odstavci 14 výslovně uvedeny jako kompetence Členské schůze, zejména:
  1. svolání Členské schůze,
  2. řízení činnosti Klubu mezi Členskými schůzemi,
  3. realizace usnesení Členské schůze,
  4. sestavení rozpočtu Klubu,
  5. správa majetku Klubu,
  6. rozhodování o nabytí nebo pozbytí majetku a přijetí či odmítnutí daru,
  7. přijímání, vylučování a sankcionování členů,
  8. stanovení výše členského příspěvku na následující rok.
 11. Klubová rada dále:
  1. navrhuje čestné členy,
  2. vede o svých jednáních řádné záznamy,
  3. předkládá Členské schůzi Výroční zprávu Klubové rady a Výroční zprávu o hospodaření za uplynulý rok,
  4. do 30ti dnů poskytne Kontrolní komisi písemnou odpověď na všechny její písemné podněty.
 12. Klubová rada se na základě písemného návrhu členů nebo z vlastního podnětu zabývá:
  1. rozhodováním v záležitostech porušování povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Klubu nebo rozhodnutími Klubové rady,
  2. rozhodováním sporů vzniklých mezi členy Klubu v oblasti práv a povinností uložených členům Stanovami, vnitřními předpisy Klubu nebo rozhodnutími Klubové Rady.

Hlava 8 - Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolní orgán Klubu.
 2. Kontrolní komise má 3 členy.
 3. Členové Kontrolní komise jsou voleni Členskou schůzí.
 4. Členové Kontrolní komise nemohou zastávat funkce v ostatních orgánech Klubu.
 5. Členem Kontrolní komise se nemůže stát osoba blízká3) některému z členů Klubové rady.
 6. Předsedu Kontrolní komise volí Kontrolní komise z vlastních členů.
 7. Zasedání Kontrolní komise jsou neveřejná a její rozhodnutí jsou jednomyslně schvalována ve veřejném hlasování. V konkrétním případě může Kontrolní komise přistoupit k jinému způsobu hlasování, o čemž rozhodne před zahájením jednání.
 8. Kontrolní komise:
  1. kontroluje činnost Klubu mezi Členskými schůzemi na základě podnětu člena Klubu dle hlavy 4 odstavce 1 písmena d),
  2. předkládá Klubové radě závěry z provedených kontrol a návrhy z nich vyplývající,
  3. podává Klubové radě žádost o svolání mimořádné Členské schůze nebo žádost o zasedání Klubové rady,
  4. svolává Členskou schůzi v případě, že ji v termínu daném Stanovami nesvolá Klubová rada,
  5. předkládá Členské schůzi návrh na schválení Výroční zprávy Klubové rady,
  6. předkládá Členské schůzi Výroční zprávu Kontrolní komise,
  7. přebírá pravomoci Klubové rady k řešení neodkladných úkonů v případě, kdy všichni členové Klubové rady rezignují nebo přestanou být členy Klubu.
 9. Kontrolní komise má právo nahlížet do dokumentů relevantních k prošetření podnětu a dále požadovat od členů a orgánů jejich písemná nebo ústní vyjádření.
 10. Kontrolní komise má právo vyslat na zasedání Klubové rady jednoho svého člena jako pozorovatele.

Hlava 9 - Organizace voleb

 1. Předsedu a Kontrolní komisi volí Členská schůze z řad svéprávných a zletilých4) členů s právem podílet se na vedení Klubu tajným hlasováním, pokud nerozhodne, že hlasování bude veřejné.
 2. Minimálně 40 dní před Členskou schůzí, na které bude probíhat volba Předsedy, jsou všichni členové Klubu prostřednictvím e-mailu informováni o možnosti kandidovat. Kandidaturu je možno podat nejpozději 20 dnů před termínem volby.
 3. Kandidatura se podává e-mailem na adresu Klubové rady.
 4. Kandidatura musí obsahovat:
  1. jméno a přezdívku kandidáta na Předsedu,
  2. jméno a přezdívku osoby, kterou kandidát navrhuje na Místopředsedu,
  3. stručný volební program.
 5. Informace o kandidujících (jména, přezdívky, volební program) budou nejpozději do pěti dnů po skončení lhůty pro kandidaturu zveřejněny na webových stránkách Klubu.
 6. Při volbě Předsedy se postupuje takto:
  1. V každém kole volby označí hlasující na volebním lístku toho kandidáta, kterému uděluje svůj hlas. Označit smí maximálně jednoho kandidáta.
  2. V prvním kole je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů.
  3. Nedojde-li ke zvolení v prvním kole, koná se další kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z předchozího kola.
  4. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů.
  5. V případě rovnosti hlasů rozhodne o zvolení kandidáta los.
 7. Místopředsedou je zvolen ten kandidát, kterého ve své kandidatuře navrhl zvolený kandidát na Předsedu.
 8. Do 15 dnů od zvolení jmenuje Předseda po dohodě s Místopředsedou Klubovou radu z řad svéprávných a zletilých4) členů s právem podílet se na vedení Klubu. Nestane-li se tak, je volba Předsedy neplatná.
 9. Při volbě Kontrolní komise se postupuje takto:
  1. V každém kole volby označí hlasující na volebním lístku ty kandidáty, kterým uděluje svůj hlas. Označit smí maximálně tolik kandidátů, kolik členů Kontrolní komise se volí.
  2. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří v daném kole získali nadpoloviční počet hlasů, v pořadí podle počtu získaných hlasů až do počtu volných míst v Kontrolní komisi.
  3. Není-li naplněn stanovený počet členů Kontrolní komise, koná se další kolo volby, do kterého postupují všichni nezvolení kandidáti z předchozího kola. Lze do něj také navrhnout další kandidáty.
  4. Ve druhém kole je zvolen patřičný počet kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů.
  5. V případě rovnosti hlasů rozhodne o zvolení kandidáta los.
 10. Jestliže člen Klubové rady rezignuje nebo přestane být členem Klubu, jmenuje Předseda na toto místo bezodkladně některého ze svéprávných a zletilých4) členů s právem podílet se na vedení Klubu.
 11. Pokud rezignuje nebo přestane být řádným členem Klubu Předseda, zbylí členové Klubové rady svolají Členskou schůzi, která bude mít na programu volbu nového Předsedy. Neúplná Klubová rada řízená Místopředsedou smí do té doby užívat své pravomoci pouze k neodkladným úkonům.
 12. V případě, že rezignuje nebo přestane být řádným členem Klubu Předseda i Místopředseda, ztrácí celá Klubová rada mandát a dále se postupuje podle odstavce 13.
 13. V případě, že rezignují nebo přestanou být řádnými členy Klubu všichni členové Klubové rady, svolá Kontrolní komise Členskou schůzi, která bude mít na programu volbu nového Předsedy. Kontrolní komise v takovém případě zastupuje Klubovou radu, smí však pravomocí Klubové rady využít jen k provádění úkonů, které nesnesou odkladu.
 14. Jestliže člen Kontrolní komise rezignuje nebo přestane být členem Klubu, předseda Kontrolní komise jmenuje na toto místo některého ze svéprávných a zletilých4) členů s právem podílet se na vedení Klubu. Funkční období takového člena trvá jen do nejbližší Členské schůze.
 15. Jestliže předseda Kontrolní komise rezignuje nebo přestane být řádným členem Klubu, stává se předsedou Kontrolní komise její stávající člen s nejnižším členským číslem. Po doplnění členů Kontrolní komise podle odstavce 14 si Kontrolní komise zvolí nového předsedu dle hlavy 8 odstavce 6.
 16. Pokud rezignují nebo přestanou být členy Klubu všichni členové Kontrolní komise, Klubová rada svolá Členskou schůzi, která bude mít na programu volbu nové Kontrolní komise.

Hlava 10 - Disciplinární řízení

 1. Nejvyšším disciplinárním orgánem Klubu je Klubová rada. V záležitostech týkajících se člena Klubové rady se tento člen z projednávání vyloučí.
 2. Na člena, který poruší závažným způsobem Stanovy nebo vnitřní předpisy Klubu, jedná způsobem nepřátelským ke Klubu a jeho cílům, nebo poškodí dobré jméno Klubu, může být Klubovou radou uvalena sankce. Předtím mu musí být poskytnuta možnost otevřeného slyšení v jeho záležitosti.
 3. Sankcí může být varování, pozastavení členství, podmíněné vyloučení nebo vyloučení z Klubu.
 4. Člen, který je ve sporu se Klubem nebo jiným členem Klubu ve věci týkající se Klubu a jeho činnosti, musí vyčerpat veškeré možnosti urovnání sporu v rámci Klubu, než předá spor k řešení vnějším orgánům. Úmyslné zanedbání této povinnosti je považováno za jednání nepřátelské ke Klubu.

Hlava 11 - Zásady hospodaření

 1. Výdaje Klubu jsou zaměřeny k naplňování cílů podle hlavy 2.
 2. Majetkem Klubu je zejména movitý majetek a fondy.
 3. Příjmy Klubu tvoří zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. dary nebo odkazy,
  3. granty a dotace,
  4. příjmy z činností při naplňování cílů Klubu,
  5. výnosy z majetku Klubu.
 4. O svém hospodaření vede Klub evidenci podle platných právních norem.

Hlava 12 - Zánik Klubu

 1. Klub zaniká usnesením Členské schůze, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny všech členů s právem podílet se na vedení Klubu.
 2. Členská schůze, která se usnesla na zániku Klubu, jmenuje likvidační komisi, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetkovém vypořádání Klubu5).

Hlava 13 - Závěrečná ustanovení

 1. Změna Stanov je schválena, jestliže se pro ni v hlasování vysloví více než dvě třetiny všech přítomných členů s právem podílet se na vedení Klubu.
 2. Tyto Stanovy byly přijaty Přípravným výborem v Praze dne 20. ledna 2009 a nabývají účinnosti dnem registrace Klubu.
 3. Změna Stanov přijatá Členskou schůzí dne 6. března 2010 nabývá účinnosti dnem schválení.
 4. Změna Stanov přijatá Členskou schůzí dne 12. března 2011 nabývá účinnosti dnem schválení.
 5. Změna Stanov přijatá Členskou schůzí dne 15. března 2014 nabývá účinnosti dnem schválení.
 6. Změna Stanov přijatá Členskou schůzí dne 14. března 2015 nabývá účinnosti dnem schválení.
 7. Změna Stanov přijatá Členskou schůzí dne 18. března 2017 nabývá účinnosti dnem 11. listopadu 2017.

-----
1) § 55 až § 65 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2) Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
3) § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4) § 15 a § 30 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5) §187 až § 209 a § 269 až § 273 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy aktualizovány: 15. 3. 2015

Další rozhodnutí orgánu Klubu

  1. 2009
   1. Plán činnosti Klubu Terryho Pratchetta za rok 2009 (*.pdf, 18KB)
   2. Rozpočet Klubu Terryho Pratchetta na rok 2009 (*.pdf, 17KB)

 

  1. 2010
   1. Zápis z 1. Členské schůze Klubu Terryho Pratchetta (*.pdf, 370KB)
   2. Výroční zpráva Přípravného výboru KTP za rok 2009 (*.pdf, 19KB)
   3. Přehled hospodaření Přípravného výboru KTP za rok 2009 (*.pdf, 19KB)
   4. Plán činnosti KTP na rok 2010 (*.pdf, 18KB)
   5. Rozpočet KTP na rok 2010 (*.pdf, 17KB)

 

  1. 2011
   1. Zápis z 2. Členské schůze KTP (*.pdf, 304KB)
   2. Výroční zpráva o činnosti KTP za rok 2010 (*.pdf, 37KB)
   3. Výroční zpráva o hospodaření KTP za rok 2010 (*.pdf, 186KB)
   4. Výroční zpráva Revizní komise KTP za rok 2010 (*.pdf, 18KB)
   5. Změny Stanov KTP 2011 (*.pdf, 42KB)
   6. Plán činnosti KTP na rok 2011 (*.pdf, 18KB)
   7. Rozpočet KTP na rok 2011 (*.pdf, 21KB)
   8. Zápis z mimořádné Členské schůze KTP (*.pdf, 171KB)

 

  1. 2012
   1. Zápis z 3. Členské schůze KTP (*.pdf, 309KB)
   2. Výroční zpráva o činnosti KTP za rok 2011 (*.pdf, 38KB)
   3. Výroční zpráva o hospodaření KTP za rok 2011 (*.pdf, 257KB)
   4. Výroční zpráva Revizní komise KTP za rok 2011 (*.pdf, 19KB)
   5. Plán činnosti KTP na rok 2012 (*.pdf, 18KB)
   6. Rozpočet KTP na rok 2012 (*.pdf, 21KB)

 

  1. 2013
   1. Zápis ze 4. Členské schůze KTP (*.pdf, 171KB)
   2. Výroční zpráva o činnosti KTP za rok 2012 (*.pdf, 330KB)
   3. Výroční zpráva o hospodaření KTP za rok 2012 (*.pdf, 254KB)
   4. Výroční zpráva Revizní komise KTP za rok 2012 (*.pdf, 18KB)
   5. Plán činnosti KTP na rok 2013 (*.pdf, 18KB)
   6. Rozpočet KTP na rok 2013 (*.pdf, 21KB)

 

  1. 2014
   1. Zápis z 5. Členské schůze KTP (*.pdf, 238KB)
   2. Výroční zpráva o činnosti KTP za rok 2013 (*.pdf, 261KB)
   3. Výroční zpráva o hospodaření KTP za rok 2013 (*.pdf, 253KB)
   4. Výroční zpráva Revizní komise KTP za rok 2013 (*.pdf, 13KB)
   5. Plán činnosti KTP na rok 2014 (*.pdf, 18KB)
   6. Rozpočet KTP na rok 2014 (*.pdf, 21KB)

 

 1. 2015
  1. Zápis z 6. Členské schůze KTP (*.pdf, 305KB)
  2. Výroční zpráva o činnosti KTP za rok 2014 (*.pdf, 330KB)
  3. Výroční zpráva o hospodaření KTP za rok 2014 (*.pdf, 253KB)
  4. Výroční zpráva Revizní komise KTP za rok 2014 (*.pdf, 13KB)
  5. Změny Stanov KTP 2015 (*.pdf, 55KB)
  6. Plán činnosti KTP na rok 2015 (*.pdf, 22KB)
  7. Rozpočet KTP na rok 2015 (*.pdf, 21KB)

O tomto článku můžete diskutovat ve fóru U Prokopnutého bubnu v sekci Články >>